Lesson 02 - People

Nói chuyện về gia đình, bạn bè, đồng nghiệp bằng tiếng Anh như thế nào?

Trong Lesson 02 này, bạn sẽ được luyện tập:

✔️ Từ vựng về con người và các mối quan hệ,

✔️ Cách sử dụng các đại từ chỉ định (This, That, These, Those).