Ngày 04 - Phản xạ đa chiều - Where Do You Live?

Bước 1: Luyện từ và mẫu câu chủ đạo

✔️ Nghe và nói theo Recording 1.7 từ 3-5 lần.

✔️ Bài tập thực hành Bonus thú vị: Hãy ghép câu/từ với hình ảnh tương ứng và viết/nói câu với những từ đó. Bấm vào đây để xem trực tiếp hoặc tải về máy (nếu bạn đang truy cập khóa học trên app, vui lòng vào web để tải tài liệu này)

Topic 01: Introducing a Friend

Vocabulary

1. Meet /miːt/ (verb) - Nice to meet you, Peter.
Gặp, gặp gỡ 

2. Holiday /ˈhɑːlədeɪ/ (noun) - I’m just here on holiday.
Kỳ nghỉ 

3. Spell /spel/ (verb) - How do you spell that?
Đánh vần 

4. Australia /ɔːˈstreɪliə/ (noun) - Are you from around here? - No, Australia.
Nước Úc 

5. Mateys /ˈmeɪtis/ (noun) - Good day, mateys!
Bạn (một từ khác chỉ bạn bè) 

6. Peace /piːs/ (noun) - Good day, mateys! - Peace.
Lời chào tạm biệt 

Expression 

1. How’s it going? - Hey, Peter! How’s it going?
Dạo này cậu thế nào? 

2. How are you? - Hi, Anna! Good. How are you?
Cậu khỏe chứ? 

3. This is … - This is my friend, Felice Lachlan. Felice, this is Peter.
Đây là … 

4. Nice to meet you - Nice to meet you, Peter.
Rất vui được gặp cậu. 

5. How do you spell that? - That’s a pretty name. How do you spell that?
Cậu đánh vần tên đó như thế nào? 

6. Hit the books - Yeah, me too. Gotta hit the books, as they say.
Học hành chăm chỉ 

7. It was great meeting you - It was great meeting you, Peter.
Rất vui được gặp cậu. 

8. Catch ya later - Catch ya later!
 Hẹn gặp lại sau. 

Topic 02: Where do you live?

Vocabulary

1.Staying /ˈsteɪɪŋ/ (verb) - No, I’m British. Where are you staying?
Ở lại, lưu lại

2. Business card /ˈbɪznəs kɑːrd/ (noun) - I’ll check. Do you have a business card?
Danh thiếp 

3. Employee /ɪmˈplɔɪiː/ (noun) - Are you the new employee?
Nhân viên 

Expression 

1. You can call me - My name is Jennifer, but you can call me Jennie.
Cậu có thể gọi tôi là 

2. Where are you from? - My name is Jennifer, but you can call me Jennie. Where are you from?
Cậu đến từ đâu? 

3. I’m from Japan - I’m from Japan. Are you American?
Tôi đến từ Nhật Bản. 

4. Where are you staying? - No, I’m British. Where are you staying?
Cậu đang ở đâu? 

5. I’m staying in - I’m staying in a hotel, but I’m looking for an apartment.
Tôi đang ở 

6. Where do you live? - I’m staying in a hotel, but I’m looking for an apartment. Where do you live?
Chị sống ở đâu? 

7. I live by - I live by the park. It’s a very nice, safe and quiet place.
Tôi sống gần 

8. Same here - Same here. Are there any apartments available by the park?
Tôi cũng thế 

9. Contact me via - Sorry, not yet, but you can contact me via yoshi1@gmail.com or at this phone number, 215-034-6890.
Liên hệ với tôi qua 

Topic 03: What is your job?

Vocabulary 

1. Expert /ˈekspɜːrt/ (noun) - Can I check? I’m sort of an expert.
Chuyên gia 

2. Doctor /ˈdɑːktər/ (noun) - Wow, really? Are you a doctor?
Bác sĩ 

3. Foot doctor /fʊt ˈdɑːktər/ (noun) – Are you a doctor? – Yes, I’m a foot doctor.
Bác sĩ chuyên về chân

4. Tailor /ˈteɪlər/ (noun) – Wait, are you sewing them? – Yes, I also work as a tailor.
Thợ may 

Expression 

1. Look beat - You look beat, what’s wrong?
Trông mệt mỏi 

2. I’m sort of - Can I check? I’m sort of an expert.
Phần nào, đại loại 

3. Are you a doctor? - Wow, really? Are you a doctor?
Anh là bác sĩ à? 

4. I’m a foot doctor - Yes, I’m a foot doctor.
Tôi là một bác sĩ chuyên về chân

5. It’s very kind of you - Great. It’s very kind of you.
Anh thật tốt bụng.

6. Work as - Yes, I also work as a tailor.
Làm việc như 

Bước 2: Luyện nói đuổi Topic 02

✔️ Nghe Recording 1.4 từ 2-3 lần.

✔️ Nói đuổi theo Recording 1.4 từ 2-3 lần.​


Jennifer meets Yoshi, a newcomer for the first time, so she’s eager to know more about him. 

Jennifer: Are you the new employee

Yoshi: Yes, I’m Yoshi. 

Jennifer: My name is Jennifer, but you can call me Jennie. Where are you from? 

Yoshi: I’m from Japan. Are you American? 

Jennifer: No, I’m British. Where are you staying? 

Yoshi: I’m staying in a hotel, but I’m looking for an apartment. Where do you live? 

Jennifer: I live by the park. It’s a very nice, safe and quiet place. 

Yoshi: That’s great. My room is quite noisy. 

Jennifer: Well, I prefer quiet places. 

Yoshi: Same here. Are there any apartments available by the park? 

Jennifer: I’ll check. Do you have a business card

Yoshi: Sorry, not yet, but you can contact me via yoshi1@gmail.com or at this phone number, 215-034-6890. My phone number doesn’t have 7. I always try to avoid 7. 

Jennifer: Oh. Why? 

Yoshi: Because 7 “ate” 9. 

Who is the new employee? - Yoshi is the new employee/ The new employee is Yoshi.

Bước 3: Luyện phản xạ đa chiều

✔️ Nghe và trả lời theo Recording 1.9 từ 5-7 lần cho đến khi bạn phản xạ trả lời ngắn toàn bộ các câu hỏi của người bản ngữ.

1. Who is the new employee? - Yoshi is the new employee./ The new employee is Yoshi.
Nhân viên mới là ai? - Yoshi là nhân viên mới./ Nhân viên mới là Yoshi.

2. Where is Yoshi from? - Japan./ Yoshi comes from Japan.
Yoshi đến từ đâu? - Nhật Bản./ Yoshi đến từ Nhật Bản. 

3. Is Jennifer American? - No, she is British./ No, Jennifer isn’t American.
Jennifer có phải là người Mỹ không? - Không, cô ấy là người Anh./ Không, Jennifer không phải là người Mỹ.

4. Is Yoshi staying with Jennifer? - No, he isn’t./ No, Yoshi is staying in a hotel. 
Có phải Yoshi đang ở với Jennifer không? - Không, anh ấy không./ Không, Yoshi đang ở một khách sạn.

5. Where does Jennifer live? - By the park./ She lives in the park area.
Jennifer sống ở đâu? - Gần công viên./ Cô ấy sống ở khu vực công viên.

6. Does Yoshi stay in a noisy hotel room? - Yes, he does.Yes, Yoshi stays in a noisy hotel room. 
Có phải Yoshi ở trong một căn phòng khách sạn ồn ào không? - Đúng, anh ấy đang ở./ Đúng, Yoshi ở một căn phòng khách sạn ồn ào.

7. Which place does Jennifer prefer? - She prefers quiet ones./ Jennifer prefers quiet places. 
Jennifer thích ở nơi nào hơn? - Cô ấy thích những nơi yên tĩnh hơn./ Jennifer thích những nơi yên tĩnh hơn.

8. Is Yoshi looking for an apartment? - Yes, he is./ Yes, Yoshi is looking for an apartment.
Có phải Yoshi đang tìm kiếm một căn hộ không? - Đúng, anh ấy đang tìm./ Đúng, Yoshi đang tìm kiếm một căn hộ.

9. What’s Yoshi’s phone number? - It’s 215-034-6890./ Yoshi’s phone number is 215-034-6890.
Số điện thoại của Yoshi là gì? - Đó là 215-034-6890./ Số điện thoại của Yoshi là 215-034-6890.

10. What is Yoshi’s email address? - It’s yoshi1@gmail.com./ Yoshi’s email address is yoshi1@gmail.com.
Địa chỉ email của Yoshi là gì? - Đó là yoshi1@gmail.com./ Địa chỉ email của Yoshi là yoshi1@gmail.com.

11. Does Yoshi have a business card? - Not yet./ No, Yoshi doesn’t have a business 
Yoshi có danh thiếp không? - Chưa có./ Không, Yoshi không có danh thiếp.

12. How is the park? - It’s a nice, safe and quiet place./ The park is a very nice, safe and quiet place. 
Công viên là nơi như thế nào? - Nó đẹp, an toàn và yên tĩnh./ Công viên là một nơi rất đẹp, an toàn và yên tĩnh.