Ngày 09 - Phản xạ đa chiều - Jack’s Family Portrait

Bước 1: Luyện từ và mẫu câu chủ đạo

✔️ Nghe và nói theo Recording 2.7 từ 3-5 lần.

✔️ Bài tập thực hành Bonus thú vị: Hãy hoàn thành phần nối hình hấp dẫn trong tài liệu. Bấm vào đây để xem trực tiếp hoặc tải về máy (nếu bạn đang truy cập khóa học trên app, vui lòng vào web để tải tài liệu này)

Topic 01: Jack’s Family Portrait

Vocabulary

1. Grandparents /ˈɡrænperənts/ (noun) - These are my grandparents at their old house in Thailand.
Ông bà

2. Aunt /ænt/ (noun) - They moved to the US when my dad and aunt were babies.

3. Grandfather /ˈɡrænfɑːðər/ (noun) - My grandfather was a doctor in Thailand.
Ông

4. Doctor /ˈdɑːktər/ (noun) - My grandfather was a doctor in Thailand.
Bác sĩ

5. Work /wɜːrk/ (verb) - He had to work as a cleaner.
Làm việc

6. Cleaner /ˈkliːnər/ (noun) - He had to work as a cleaner.
Người lao công

7. Inspiring /ɪnˈspaɪərɪŋ/ (adjective) - That’s really inspiring.
Truyền cảm hứng

8. Blood /blʌd/ (noun) - I guess it’s in our blood
Máu

7. Cousin /ˈkʌzn/ (noun) - No, that’s my cousin.
Anh (em) họ

8. Pregnant /ˈpreɡnənt/ (adjective) - Yep, pregnant with me!
Mang thai

Expression

1. Is this …? - Oh, is this your family?
Đây có phải là …?

2. These are… - These are my grandparents at their old house in Thailand.
Đây là …  (dùng với danh từ số nhiều)

3. Moved to - They moved to the US when my dad and aunt were babies.
Chuyển tới

4. Was a doctor - My grandfather was a doctor in Thailand.
Là một bác sĩ (trong quá khứ)

5. Work as a cleaner - My grandfather was a doctor in Thailand, but when they moved here, he had to work as a cleaner.
Làm việc như một lao công

6. Follow in his dad’s footsteps - He wanted to follow in his dad’s footsteps.
Đi theo con đường của cha anh ấy

7. It’s in our blood - Yes, my sister and I wanna be doctors, too. I guess it’s in our blood.
Nó đã ngấm vào máu của chúng tôi

8. That’s… - No, that’s my cousin. I’m over here. 
Đó là …

9. Pregnant with me - Yep, pregnant with me!
Mang thai tôi

Topic 02: A High School Reunion

Vocabulary

1. Fantastic /fænˈtæstɪk/ (adjective) - You look fantastic!
Tuyệt vời 

2. Reunion /ˌriːˈjuːniən/ (noun) - Do you know if Nick is coming to the reunion
Cuộc họp mặt

3. Married /ˈmærid/ (verb) - I’m so happy to see that you two got married!
Kết hôn

4. Couple /ˈkʌpl/ (noun) - You are always such a good couple.
Cặp đôi

5. Classmates /ˈklæsmeɪts/ (noun) - I remember you two were not just classmates but …a couple in high school.
Bạn cùng lớp

Expression

1. You look fantastic! - Rose? Is that you? Oh, you look fantastic!
Trông cậu tuyệt quá! 

2. It’s so good to see you - Angie! It’s so good to see you!
Thật tốt khi gặp cậu Angie!

3. Got married - I’m so happy to see that you two got married!
Kết hôn

4. Work out - Our relationship didn’t work out.
Tập thể dục; tiến triển tốt, đến đâu, tới đâu

Topic 03: Just in Time for the Company Trip

Vocabulary

1. Department /dɪˈpɑːrtmənt/ (noun) - What department are you in?
Bộ phận, phòng, ban

2. R&D /ɑːr ən ˈdiː/ (noun) - I’m in R&D.
Nghiên cứu và phát triển

3. Trip /trɪp/ (noun) -  Are you going to join the company trip next week, Jenny?
Chuyến đi, chuyến du lịch

4. Newcomers /ˈnuːkʌmərz/ (noun) - Are newcomers allowed to come?
Người mới

5. Relaxation /ˌriːlækˈseɪʃn/ (noun) - I think everybody is eager for a little relaxation.
Nghỉ ngơi, thư giãn

Expression

1. What department are you in? - I work in sales. What department are you in?
Em ở bộ phận nào? 

2. Allowed to - Are newcomers allowed to come?
Được phép

3. Team building - We want everyone there for the team building.
Xây dựng đội nhóm

4. I am always up for - Well, I am always up for a beach trip.
Em luôn muốn

5. Is eager for - I think everybody is eager for a little relaxation.
Háo hức
 

Bước 2: Luyện nói đuổi Topic 01

✔️ Nghe Recording 2.2 từ 2-3 lần.

✔️ Nói đuổi theo Recording 2.2 từ 2-3 lần.

 

Lisa and Jack are talking about Jack’s family portrait on the wall.

Lisa: Oh, is this your family?

Jack: It is. These are my grandparents at their old house in Thailand.

Lisa: Do they live there?

Jack: No, they were just visiting. They moved to the US when my dad and aunt were babies.

Lisa: Wow, I didn’t know that.

Jack: Yeah. My grandfather was a doctor in Thailand, but when they moved here, he had to work as a cleaner.

Lisa: Your dad’s a doctor, right?

Jack: He is. He wanted to follow in his dad’s footsteps. And those are my parents.

Lisa: That’s really inspiring.

Jack: Yes, my sister and I wanna be doctors, too. I guess it’s in our blood.

Lisa: Hey, are you in this picture? Is this you?

Jack: No, that’s my cousin. I’m over here.

Lisa: That’s your mom!

Jack: Yep, pregnant with me!
 

Bước 3: Luyện phản xạ đa chiều

✔️ Nghe và trả lời theo Recording 2.8 từ 5-7 lần cho đến khi bạn trả lời ngắn toàn bộ các câu hỏi của bạn đồng hành bản ngữ.

 

1. Do Jack’s grandparents live in Thailand? - No, they don’t./ No, they live in the US. 
Có phải ông bà của Jack sống ở Thái Lan không? - Không, họ không./ Không, họ sống ở Mỹ.

2. Who moved to the US? - Jack’s grandparents.Jack’s grandparents moved to the US.
Ai đã chuyển đến Mỹ? - Ông bà của Jack./ Ông bà của Jack đã chuyển đến Mỹ.

3. Does Jack have an aunt? - Yes, he does./ Yes, Jack has an aunt.
Jack có cô không? - Có, anh ấy có./ Có, Jack có cô.

4. What was Jack’s grandfather’s job in Thailand? - He was a doctor./ Jack’s grandfather worked as a doctor in Thailand.
Công việc của ông nội Jack ở Thái Lan là gì? - Ông là một bác sĩ./ Ông nội của Jack làm việc như một bác sĩ ở Thái Lan.

5. What job did Jack’s grandfather have to work in the US? - A cleaner./ Jack’s grandfather had to work as a cleaner in the US.
Công việc ông nội của Jack phải làm khi ở Mỹ là gì? - Một người lao công./ Ông nội của Jack đã phải làm việc như là một người lao công khi ở Mỹ.

6. Why does Jack’s father work as a doctor? - To follow in his dad’s footsteps./ Jack’s father works as a doctor because he wanted to follow in his dad’s footsteps.
Tại sao cha Jack lại làm bác sĩ? - Để nối nghiệp của cha ông ấy./ Cha Jack làm bác sĩ vì ông muốn nối nghiệp của cha mình.

7. Who wants to be a doctor? - Jack and his sister./ Jack and his sister want to be doctors. It’s in their blood.
Ai muốn làm bác sĩ? - Jack và em gái./ Jack và em gái muốn làm bác sĩ. Nó đã ngấm vào máu của họ.

8. How old were Jack’s father and aunt when his grandparents moved to the US? - They were babies./ Jack’s father and aunt were babies when his grandparents moved to the US.
Cha và cô của Jack bao nhiêu tuổi khi ông bà anh ấy chuyển đến Mỹ? - Họ còn là những em bé./ Cha và cô của Jack còn là những em bé khi ông bà anh ấy chuyển đến Mỹ.

9. Who does Jack want to follow in his footsteps and become a doctor? - His dad./ Jack wants to follow in his dad’s footsteps and become a doctor.
Jack muốn theo nghiệp của ai và trở thành một bác sĩ? - Cha của anh ấy./ Jack muốn theo nghiệp của cha anh ấy và trở thành một bác sĩ.

10. Does Jack have a cousin? - Yes, he does./ Yes, Jack has a cousin.
Có phải Jack có một người anh họ không? - Đúng, anh ấy có./ Đúng, Jack có một người anh họ.

11. Who is pregnant in the picture? - Jack’s mom./ In the picture, Jack’s mom is pregnant.
Ai đang mang thai trong bức hình? - Mẹ của Jack./ Trong hình, mẹ của Jack đang mang thai.

12. Is Jack’s mom pregnant with Jack or his sister in the picture? - In the picture, she’s pregnant with Jack./ Jack’s mom is pregnant with him in the picture.
Trong bức hình, mẹ Jack đang mang thai Jack hay em gái Jack? - Trong hình, bà ấy đang mang thai Jack./ Mẹ Jack đang mang thai anh ấy trong bức hình.