Ngày 03 - Phản xạ đa chiều - Introducing a Friend

Bước 1: Luyện từ và mẫu câu chủ đạo

✔️ Nghe và nói theo Recording 1.7 từ 3-5 lần.

✔️ Bài tập thực hành Bonus thú vị: Hãy nối các từ/câu với hình ảnh tương ứng và viết/nói câu với những từ đó. Bấm vào đây để xem trực tiếp hoặc tải về máy (nếu bạn đang truy cập khóa học trên app, vui lòng vào web để tải tài liệu này) 

Topic 01: Introducing a Friend

Vocabulary

1. Meet /miːt/ (verb) - Nice to meet you, Peter.
Gặp, gặp gỡ 

2. Holiday /ˈhɑːlədeɪ/ (noun) - I’m just here on holiday.
Kỳ nghỉ 

3. Spell /spel/ (verb) - How do you spell that?
Đánh vần 

4. Australia /ɔːˈstreɪliə/ (noun) - Are you from around here? - No, Australia.
Nước Úc 

5. Mateys /ˈmeɪtis/ (noun) - Good day, mateys!
Bạn (một từ khác chỉ bạn bè) 

6. Peace /piːs/ (noun) - Good day, mateys! - Peace.
Lời chào tạm biệt 

Expression 

1. How’s it going? - Hey, Peter! How’s it going?
Dạo này cậu thế nào? 

2. How are you? - Hi, Anna! Good. How are you?
Cậu khỏe chứ? 

3. This is … - This is my friend, Felice Lachlan. Felice, this is Peter.
Đây là … 

4. Nice to meet you - Nice to meet you, Peter.
Rất vui được gặp cậu. 

5. How do you spell that? - That’s a pretty name. How do you spell that?
Cậu đánh vần tên đó như thế nào? 

6. Hit the books - Yeah, me too. Gotta hit the books, as they say.
Học hành chăm chỉ 

7. It was great meeting you - It was great meeting you, Peter.
Rất vui được gặp cậu. 

8. Catch ya later - Catch ya later!
 Hẹn gặp lại sau. 

Topic 02: Where do you live?

Vocabulary

1.Staying /ˈsteɪɪŋ/ (verb) - No, I’m British. Where are you staying?
Ở lại, lưu lại

2. Business card /ˈbɪznəs kɑːrd/ (noun) - I’ll check. Do you have a business card?
Danh thiếp 

3. Employee /ɪmˈplɔɪiː/ (noun) - Are you the new employee?
Nhân viên 

Expression 

1. You can call me - My name is Jennifer, but you can call me Jennie.
Cậu có thể gọi tôi là 

2. Where are you from? - My name is Jennifer, but you can call me Jennie. Where are you from?
Cậu đến từ đâu? 

3. I’m from Japan - I’m from Japan. Are you American?
Tôi đến từ Nhật Bản. 

4. Where are you staying? - No, I’m British. Where are you staying?
Cậu đang ở đâu? 

5. I’m staying in - I’m staying in a hotel, but I’m looking for an apartment.
Tôi đang ở 

6. Where do you live? - I’m staying in a hotel, but I’m looking for an apartment. Where do you live?
Chị sống ở đâu? 

7. I live by - I live by the park. It’s a very nice, safe and quiet place.
Tôi sống gần 

8. Same here - Same here. Are there any apartments available by the park?
Tôi cũng thế 

9. Contact me via - Sorry, not yet, but you can contact me via yoshi1@gmail.com or at this phone number, 215-034-6890.
Liên hệ với tôi qua 

Topic 03: What is your job?

Vocabulary 

1. Expert /ˈekspɜːrt/ (noun) - Can I check? I’m sort of an expert.
Chuyên gia 

2. Doctor /ˈdɑːktər/ (noun) - Wow, really? Are you a doctor?
Bác sĩ 

3. Foot doctor /fʊt ˈdɑːktər/ (noun) – Are you a doctor? – Yes, I’m a foot doctor.
Bác sĩ chuyên về chân

4. Tailor /ˈteɪlər/ (noun) – Wait, are you sewing them? – Yes, I also work as a tailor.
Thợ may 

Expression 

1. Look beat - You look beat, what’s wrong?
Trông mệt mỏi 

2. I’m sort of - Can I check? I’m sort of an expert.
Phần nào, đại loại 

3. Are you a doctor? - Wow, really? Are you a doctor?
Anh là bác sĩ à? 

4. I’m a foot doctor - Yes, I’m a foot doctor.
Tôi là một bác sĩ chuyên về chân

5. It’s very kind of you - Great. It’s very kind of you.
Anh thật tốt bụng.

6. Work as - Yes, I also work as a tailor.
Làm việc như
 

Bước 2: Luyện nói đuổi Topic 01

✔️ Nghe Recording 1.2 từ 2-3 lần.

✔️ Nói đuổi theo Recording 1.2 từ 2-3 lần

 

Anna and Felice are walking out of the library, when they suddenly bump into Peter.

Anna: Hey, Peter! How’s it going? 

Peter: Hi, Anna! Good. How are you?

Anna: Great! This is my friend, Felice Lachlan. Felice, this is Peter.

Felice: Nice to meet you, Peter. 

Peter: Nice to meet you too, Felice. That’s a pretty name. How do you spell that? 

Felice: F-E-L-I-C-E. It means “happy” in Latin. F-E-L-I-C-E. 

Peter: Oh, are you Latin? 

Felice: No, but I am happy. 

Peter: Are you from around here? 

Felice: No, Australia. I’m just here on holiday. 

Anna: Well, we’d better get going.

Peter: Yeah, me too. Gotta hit the books, as they say.

Felice: It was great meeting you, Peter. 

Peter: You too, Felice. 

Anna: Catch ya later!

Peter: Good day, mateys! 

Felice: Peace. 

Bước 3: Luyện phản xạ đa chiều

✔️ Nghe và trả lời theo Recording 1.8 từ 5-7 lần cho đến khi bạn trả lời ngắn toàn bộ các câu hỏi của bạn đồng hành bản ngữ.

1, Who is Felice? - She is Anna’s friend./ Felice is a friend of Anna.
Felice là ai? - Cô ấy là bạn của Anna./ Felice là một người bạn của Anna.

2, Who is Anna introducing to Peter? - She’s introducing Felice./ Anna is introducing Felice to Peter.
Anna giới thiệu ai với Peter? - Cô ấy giới thiệu Felice./ Anna giới thiệu Felice với Peter.

3, Where does Felice come from? - Australia./ She comes from Australia.
Felice đến từ đâu? - Nước Úc./ Felice đến từ Úc.

4, Is Felice on holiday? - Yes, she is./ Yes, Felice is on holiday.
Felice có đang trong kỳ nghỉ không? - Có, cô ấy có./ Có, Felice đang đi nghỉ.

5, What does Peter do after meeting Anna? - He gotta hit the books./ He needs to hit the books.
Peter làm gì sau khi gặp Anna? - Anh ấy phải đi học hành chăm chỉ./ Anh ấy phải đi học hành chăm chỉ.

6, Who has an interesting name? - It’s Felice./ Felice has an interesting name.
Ai có một cái tên thú vị? - Felice./ Felice có một cái tên thú vị.

7, What does the name Felice mean in Latin? - It means ‘happy’./ In Latin, the name Felice means ‘happy’.
Cái tên Felice có ý nghĩa gì trong tiếng Latin? - Nó có nghĩa là ‘hạnh phúc’./ Trong tiếng Latin, cái tên Felice có nghĩa là ‘hạnh phúc’.

8, Is Felice Latin? - No, Australian./ No, Felice isn’t Latin. She is Australian.
Felice có phải là người Latin không? - Không, người Úc./ Không, Felice không phải người Latin. Cô ấy là người Úc.

9, How does Felice feel when meeting Peter? - She is happy./ Felice feels great to meet Peter.
Felice cảm thấy như thế nào khi gặp Peter? - Cô ấy vui./ Felice cảm thấy tuyệt vời khi gặp Peter.

10, Does Peter meet Felice at the library? - Yes, they meet at the library./ Yes, Peter bumps into Felice when she’s walking out of the library.
Peter có gặp Felice ở thư viện không? - Có, họ gặp nhau ở thư viện./ Có, Peter tình cờ gặp Felice khi cô ấy đang đi ra khỏi thư viện.

11, How does Felice spell her name? - It’s F.E.L.I.C.E./ She spells it F.E.L.I.C.E.
Felice đánh vần tên cô ấy thế nào? - Đó là F.E.L.I.C.E./ Cô ấy đánh vần nó là F.E.L.I.C.E.

12, Does Peter think that Felice’s name is interesting? - Yes, he does./ Yes, Peter thinks that Felice’s name is interesting.
Peter có nghĩ rằng tên của Felice thú vị không? - Có, anh ấy có nghĩ./ Có, Peter nghĩ rằng tên của Felice thú vị.