Hướng dẫn ghép câu có 2 động từ - Tập tành nói câu dài cho người mới học

Remember 

+ To - V : nhớ việc phải làm
+ V + ing : nhớ việc đã làm

Remember to lock the door : Nhớ khóa cửa vào đấy
I Remember locking the door : Tôi nhớ đã khóa cửa rồi

Regret  

+ To - V : Tiếc phải làm gì
+ V - ing : Hối hận đã làm gì

I regret to tell you that news : Tôi ly làm tiếc khi nói với bạn tin đó.
I regret telling you that news : Tôi hối hận khi đã nói với bạn tin đó

Go on : tiếp tục

+ To - V : tiếp tục làm gì đó mới
+ V - ing : tiếp tục làm cái đang làm

After money, we will go on to talk about job : Sau tiền, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về công việc
We will pause a moment  and then go on talking. Chúng tôi sẽ nghỉ một lúc rồi sau đó tiếp tục nói tiếp.

Try : cố gắng, thử

To-V : cố gắng làm gì đó
V -ing : thử làm gì đó

I will try to learn English well : Tôi sẽ cố gắng học tốt Tiếng Anh.
I will try learning English       : Tôi sẽ thử học Tiếng Anh.

Need : Cần


To -V : cần làm gì đó 
V - ing : Cần được làm

I need to paint my room. Tôi cần phải sơn phòng của tôi.
My room needs painting . Phòng của tôi cần phải được sơn.

Stop : dừng

To - V : Dừng để làm cái gì mới
V - ing : Dừng làm cái đang làm.

I stopped to fill up with petrol : Tôi đã dừng lại để đổ xăng.
I stopped filling up with petrol : Tôi đã dừng việc đổ xăng.