Lesson 01 - Introduction

Lesson 01 - Introduction
Khi gặp gỡ một người bạn mới, bạn sẽ giới thiệu những gì về bản thân? Nói bằng tiếng Anh như thế nào?

Lesson 01 sẽ hướng dẫn bạn:

✔️ Chào hỏi, chào tạm biệt.
✔️ Giới thiệu thông tin cơ bản.
✔️ Giới thiệu tên, địa chỉ, thông tin liên hệ (email, số điện thoại)

Ngày 01 - Nghe ngấm

Bước 1: Nghe làm quen

✔️ Nghe toàn bộ Recording 1.1 từ 2-3 lần: Chỉ nghe, không dùng giáo trình. Bạn chưa phải hiểu 100% nội dung.
Bước 2: Nghe ngấm tốc độ Slow Speech
✔️Nghe lại Recording 1.1 từ 3-5 lần: Sử dụng giáo trình, bản dịch và từ điển nếu cần. Mục tiêu bước này, hiểu trọn vẹn nội dung.
✔️Nhắm mắt và nghe lại Recording 1.1 thêm 1 lần. Sau đó tưởng tượng lại phần thoại. Bạn đã hiểu hết nội dung? Nếu chưa, hãy nghe lại. Nếu rồi, chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 3: Nghe ngấm tốc độ Native Speech
✔️ Nghe Recording 1.2 từ 5-7 lần, cho tới khi bạn thấy dễ dàng trong việc nghe và hiểu toàn bộ các câu ở tốc độ này.
Further practice: Luyện từ và mẫu câu chủ đạo
✔️ Hãy ôn lại cụm từ và cách diễn đạt nổi bật tại 3 topics bằng cách nghe và nói theo Recording 1.7 từ 1-3 lần.