Topic 03: What Is Your Job?

Ellie is dancing passionately, Suddenly, she falls down and twists her ankle.

Topic 3: What Is Your Job?

Will: You look beat, what's wrong?
Ellie: My foot hurts. I was dancing and I fell over.
Will: Can i check? I'm sort of an expert.
Ellie: Wow, really? Are you a doctor?
Will: Yes, I'm a foot doctor.
Ellie: Great. It's very kind of you.
Will: Hmm.. Your foot is OK, but your pants are torn.
Ellie: Oh no. this is my favorite pair. Wait, are you sewing them?
Will: Yes, I also work as a tailor.
Ellie: I'm wondering what exactly your job is.
Will: Well, I'm a superman.

Ellie is dancing passionately. Suddenly, she falls down and twists her ankle. 
Ellie đang nhảy một cách say mê. Đột nhiên, cô ngã xuống và bị trật mắt cá chân.

Will: You look beat, what’s wrong? 
Will: Cô trông có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì vậy?

Ellie: My foot hurts. I was dancing and I fell over. 
Ellie: Tôi bị đau chân. Tôi đang nhảy thì bị ngã.

Will: Can I check? I’m sort of an expert. 
Will: Tôi có thể kiểm tra không? Tôi đại loại cũng là một chuyên gia.

Ellie: Wow, really? Are you a doctor? 
Ellie: Wow, thật sao? Anh là bác sĩ à?

Will: Yes, I’m a foot doctor. 
Will: Đúng, tôi là bác sĩ chuyên về chân.

Ellie: Great. It’s very kind of you. 
Ellie: Tuyệt quá. Anh thật tốt bụng.

Will: Hmm… Your foot is OK, but your pants are torn. 
Will: Hmm … Chân của cô thì ổn, nhưng quần của cô bị rách rồi.

Ellie: Oh no, this is my favorite pair. Wait, are you sewing them? 
Ellie: Ôi không, đây là cái quần yêu thích của tôi. Đợi đã, anh đang may nó lại à?

Will: Yes, I also work as a tailor. 
Will: Đúng, tôi cũng làm việc như một thợ may.

Ellie: I’m wondering what exactly your job is. 
Ellie: Tôi tự hỏi chính xác thì công việc của anh là gì.

Will: Well, I’m a superman. 
Will: Tôi là một siêu nhân.