Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc

LẬP KẾ HOẠCH VÀ VAI TRÒ CỦA LẬP KẾ HOACH
1. LẬP KẾ HOẠCH
        Lập kế hoạch là việc xác định mục tiêu cần đạt được của tổ chức, cá nhân hình thành các chiến lược chung để đạt được những mục tiêu đó và xây dựng các phương pháp chi tiết để kết hợp và điều phối công việc của tổ chức. Ngoài ra còn được hiểu là việc chọn lựa trước một phương án hành động trong tương lai cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở xác định mục tiêu cần đạt và phương pháp đạt được mục tiêu đó.

2. VAI TRÒ LẬP KẾ HOẠCH
- Lập kế hoạch giúp tổ chức, cá nhân ứng phó tổ hơn với những tình huống bất định.
- Lập kế hoạch giúp định hướng cho người quản lý cũng như nhân viên trong tổ chức.
- Lập kế hoạch giúp giảm thiểu những trùng lặp, lãng phí cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện công việc. 
- Lập kế hoạch giúp cho việc xây dựng các mục tiêu, tiêu chuẩn được sử dụng trong quá trình kiểm tra.

3. CÁC LOẠI KẾ HOACH
Theo thời gian: kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.
Theo cấp kế hoạch(phạm vi hoạt động): kế hoạch chiến lược(kế hoạch tổng thể), kế hoạch tác nghiệp.
Theo hình thức: chiến lược, chính sách, thủ tục, quy tắc, chương trình, ngân quỹ.

undefined
 

QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH
1. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU(Why)
        Để có thể lập kế hoạch công việc hiệu quả và thành công, đầu tiên bạn cần phải biết lý do tại sao bạn tham gia vào công việc này, ý nghĩa của nó đối với công việc và sự nghiệp của bạn cũng như ý nghĩa của nó với tổ chức, công ty mà bạn đang làm việc, ước lượng trước hậu quả có thể xảy ra nếu như bạn  không làm việc kịp thời được, đây cũng là cái W đầu tiên mà bạn cần quan tâm. Thông thường trước khi bạn chuẩn bị thực hiện công việc thì bạn phải tìm hiểu thật rõ về nó, xác định trước những yêu cầu cũng như mục tiêu mà bạn muốn định hướng tới để có thể đánh giá hiệu quả và lập được kế hoạch công việc tốt nhất.

2. XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CÔNG VIỆC(What)
    Cách lập kế hoạch theo W tiếp theo chính là what, tức là bạn cần tìm hiểu rõ nội dung công việc mà bạn muốn làm đó là gì, chĩ rõ từng bước công việc mà bạn được giao với nội dụng cụ thể, và đừng quên chắc chắn phải hoàn thiện từng bước một đấy.

3. XÁC ĐINH 3W: WHERE, WHEN, WHO
WHERE: ở đâu, có thể bao gồm các câu hỏi sau:
– Công việc đó thực hiện tại đâu?
– Giao hàng tại địa điểm nào?
– Kiểm tra tại bộ phận nào?
– Testing những công đoạn nào?...
WHEN: Công việc đó thực hiện khi nào, khi nào thì giao, khi nào kết thúc...
– Để xác định được thời hạn phải làm công việc, bạn cần xác định được mức độ khẩn cấp và mức độ quan trọng của từng công việc.
– Có 4 loại công việc khác nhau:
+ Công việc quan trọng và khẩn cấp,
+ Công việc không quan trọng nhưng khẩn cấp,
+ Công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp,
+ Công việc không quan trọng và không khẩn cấp.
Bạn phải thực hiện công việc quan trọng và khẩn cấp trước.
WHO: Ai, bao gồm các khía cạnh sau:
– Ai làm việc đó,
– Ai kiểm tra,
– Ai hổ trợ,
– Ai chịu trách nhiệm...

4. XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1H(HOW?)
        Cuối cùng là xác định 1H cuối, bạn cần biết phải hoàn thiện công việc này như thế nào, cần chuẩn bị những tài liệu hướng dẫn cũng như nội dung kèm theo cùng với cách thức thực hiện công việc cụ thể với từng tiêu chuẩn của công việc đề ra, và nhớ đừng quên liệt kê những máy móc hãy thiết bị hỗ trợ cho công việc của bạn nếu có.
        Thực tế luôn khác hẳn với lý thuyết và kế hoạch cũng vậy, sẽ luôn có những điểm không trùng với quá trình thực hiện và cá nhân/tổ chức cũng không thể nào biết trước được những việc phát sinh. Vì vậy, cá nhân/ tổ chức hãy luôn dành một khoảng thời gian hợp lý cho những sự cố phát sinh. Khi lên kế hoạch các công việc, hãy nên cố gắng dự trù và liệt kê 1 số khó khăn và thách thức có thể gặp phải, từ đó đưa ra một số phương án dự phòng.

5. KIỂM TRA VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
        Để biết được kế hoạch/dự án đã tiến hành đến đâu và được bao nhiêu phần trăm của mục tiêu, hay xem xét liệu có hoàn thành được mục tiêu đó đúng hạn hay không, thì cá nhân/tổ chức cần phải liên tục theo dõi, kiểm tra và chiếu giữa mục tiêu và thành quả của mình. Khi hoàn thành xong dự án khó khăn có triển vọng lớn, thì cá nhân/tổ chức lên khích lệ tinh thần và khen thưởng cho bản thân/tổ thực hiện dự án để tiếp tục có động lực thực hiện tiếp những kế hoạch tiếp theo.